Arbetsmiljö

Att arbeta systematiskt för att förebygga ohälsa och olyckor på arbetsplatsen är självklart för de flesta arbetsgivare, men också ett lagkrav i Sverige. Genom ett effektivt arbetsmiljöledningssystem etableras strukturer och rutiner i den dagliga verksamheten som hanterar områden som exempelvis riskbedömningar, åtgärdsplaner och samverkan. Att certifiera sitt arbetsmiljöarbete ger ett kvitto på att arbetet lever upp till en god nivå.

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete utgår alltid från verksamhetens risker och faror och handlar om att arbeta förebyggande. Målsättningen är att skapa en hälsosam och trivsam arbetsplats där personalen ges förutsättningar att leverera sitt allra bästa.

ferhat-deniz-fors-z4AAtj1ubCQ-unsplash

ISO 45001

En arbetsmiljöcertifiering enligt ISO 45001 innebär att din arbete även täcker in kraven i den svenska lagstiftningen om ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vid införandet av ett arbetsmiljöledningssystem kartläggs risker och möjligheter i en arbetsmiljöundersökning. Ur ett legalt perspektiv är det viktigt att ansvar och befogenheter klargörs och att arbetsmiljöarbetet organiseras på ett sätt som överensstämmer med den svenska lagstiftningen.

Vi hjälper er med

Riskanalys av arbetsmiljön

Vi hjälper er öka säkerheten och förbättra den psykosociala hälsan i verksamheten genom att planera och utföra riskanalyser.

Skyddsronder

Vi hjälper er genomföra värdeskapande skyddsronder där vi tillsammans ser över arbetsplatsen i syfte att öka säkerheten och uppfylla rådande lagkrav.

Arbetsgivaransvar vid distansarbete

Distansarbete kan kräva ett annorlunda ledarskap och skapa nya arbetsmiljörisker. Vi hjälper er uppfylla ert arbetsgivaransvar vid distansarbete.

Orsaksanalyser & åtgärdsplaner

Vi hjälper er att utveckla ert arbete med riskobservationer, tillbud och olyckor genom att förbättra arbetssätt och utbilda personal.

Medarbetarenkäter

Den psykosociala arbetsmiljön kan vara svår att kartlägga utan att göra enkäter. Vi hjälper er med utformning och analys.

GAP-analys

Vill ni ta tempen på ert arbetsmiljöarbete? Vi utför GAP-analyser mot lagstiftning och mot ISO 45001.