Bli en klimatdiplomerad organisation

KLIMATDIPLOM_seminarium_ZeroMission-Sustema

Nyhet

9 november 2020

Sustema har tillsammans med ZeroMission utvecklat en ny tjänst som hjälper företag att ta ett helhetsgrepp för att minska sin klimatpåverkan. Efter en lyckad konceptfas söker vi nu företag som vill delta i en pilotstudie för att bli klimatdiplomerade. 

 

Klimatdiplomering är en helhetsomfattande arbetsprocess för främst små och medelstora organisationer, med metoder och verktyg för att arbeta strukturerat och effektivt för att minska klimatpåverkan. Klimatdiplomeringen baseras på en framtagen standard med krav på bland annat utsläppsminskningar. Klimatdiplomering ställer krav på att verksamheten inkluderar och adresserar utsläpp som uppstår genom hela värdekedjan och baseras på Greenhouse Gas Protocol.

”För att hålla temperaturökningen väl under två grader krävs en systematisk omställning. Oavsett storleken på företaget och dess klimatpåverkan behöver alla bli en del av omställningen”, säger Filip Dessle, Kimatstrateg på ZeroMission. Klimatdiplomeringen följer fyra steg. Det första steget handlar om att identifiera och kvantifiera verksamheten signifikanta utsläpp i hela värdekedjan.

I steg två definieras klimatmål som baseras på Carbon Law, vilket innebär en halvering av de totala utsläppen var tionde år. Det är den minskningstakt som krävs för att ligga i linje med Parisavtalet. I workshopsformat utvecklas sedan en handlingsplan för hur verksamheten ska uppnå målen.

I nästa steg implementeras klimatledningssystemet och utbildning hålls med för företagets anställda. Ansvar och rutiner säkerställs och integreras med eventuellt befintligt ledningssystem.

”Ledningssystemet skapar ett systematiskt arbetssätt hos organisationen som säkerställer att klimatarbetet utvecklas, följs upp och ger önskad effekt”, säger Johan Dolva Törnberg, VD på Sustema.

I sista steget sker uppföljning och revision av en utbildad revisor. Efter att eventuella avvikelser är åtgärdade delas diplomet ut.

Är du intresserad? Läs mer här eller kontakta oss direkt.

 

..