Miljö & Klimat

Miljö- och klimatledningssystem hjälper företag att strukturera upp och systematisera sitt miljö- och klimatarbetet. Syftet är att förbättra verksamhetens miljöprestanda och arbeta enligt ett standardiserat arbetssätt som uppfyller kraven från era intressenter. Ett miljöledningssystem granskas och verifieras av en tredje part, vilket blir ett kvitto på att arbetet är av god kvalité och godkänt för att nå kraven.

Med utgångspunkt i de mest betydande miljö- och klimatpåverkan styr sedan organisationen sina aktiviteter och formulerar mål för det fortsatta arbetet. Genom att sätta upp mål och genomföra dem minskar organisationen sin negativa miljöpåverkan eller ökar den positiva. Med ett ledningssystem säkerställs det att organisationen har tydliga mål och en handlingsplan som följs upp.

yoksel-zok-GwCO93LwS5k-unsplash

Miljö- & klimatledningssystem

ISO 14001

Miljöledningssystemets syfte är att förbättra verksamhetens miljöprestanda. Miljöarbetet grundas i en kartläggning av företagets miljöpåverkan. Utifrån företagets mest betydande miljöpåverkan styr sedan företagets sina aktiviteter och formulerar mål för det fortsatta arbetet. Genom att sätta upp mål och genomföra dem minskar företaget sin negativa miljöpåverkan, eller ökar den positiva, ett steg i taget.

I ISO 14001 finns bland annat krav på att företaget ska kunna visa hur man följer miljölagar, hur man säkerställer personalens miljökompetens och vilka miljörutiner som finns i det dagliga arbetet.

ISO 14001 passar alla typer av organisationer och är en internationellt erkänd certifierbar standard. Sustema har lång erfarenhet av att implementera och utveckla miljöledningssystem enligt ISO 14001 inom alla typer av branscher och organisationsstrukturer.

Miljödiplomering

Miljödiplomeringen bygger på samma modell som miljöledningssystemet ISO 14001 men är en nerskalad variant där fokus ligger på miljöförbättringar. Miljödiplomering passar därför särkilt för SME-företag. Ett miljödiplom innebär ett intyg på att verksamheten har ett aktivt miljöledningssystem och arbetar på ett systematiskt sätt med att ständigt minska sin negativa miljöpåverkan. Detta är ofta ett krav från kunder, t ex vid offentliga upphandlingar.

Miljödiplomeringen kan vara ett bra första steg mot en ISO 14001 certifiering. Vi kan dessutom anpassa miljödiplomeringen för att integrera det med ISO 9001, Svensk Kvalitetsbas och systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

Sustema är utfärdare av miljödiplom enligt Svensk Miljöbas kravstandard. Besök Svensk Miljöbas hemsida för att läsa mer om standarden och föreningen.

Klimatdiplomering

Klimatdiplom är en helhetsomfattande arbetsprocess för SME-företag, med metoder och verktyg för att arbeta strukturerat med klimatfrågan. Klimatdiplomeringen baseras på en standard med krav på utsläppsminskningar enligt ett systematiskt arbetssätt. Metoden för att beräkna utsläppen bygger på Greenhouse Gas Protocol. Med en djup förståelse för både klimatfrågan och företagsvärlden har Sustema, tillsammans med ZeroMission, tagit fram Klimatdiplom.

Klimatdiplomering är en metod som gör det enkelt att mäta verksamheters klimatfotavtryck och integrerar beräkningarna i ett ledningssystem för att målstyra, följa upp och ständigt förbättra arbetet. Metoden integrerar klimatarbetet i hela verksamheten genom målstyrning, uppföljning och förankring i ledningen. Resultatet blir reella utsläppsminskningar genom att resurser allokerats där de ger störst effekt, i linje med Parisavtalet och 1,5 graders målet. Arbetet revideras av utbildad revisor och ett klimatdiplom utdelas efter godkänd revision.

1.   Mät

I gemensamma workshops tar vi fram mål för att minska utsläppen i rätt takt.

3.   Kom igång

Klimatledningssystemet implementeras inom er organisation.

2.  Sätt mål

I gemensamma workshops tar vi fram mål för att minska utsläppen i rätt takt.

4.  Följ upp

En utbildad revisor följer upp och säkerställer att arbetet ger effekt. Ett diplom erhålls efter godkänd revision.