Hur kan verksamheter arbeta med biologisk mångfald? Sustema hjälper dig på vägen

stephan-eickschen-UqJsmLA52Qc-unsplash
Sustema_23

Sara Bökmark

Rådgivare

Den 22e maj firar vi den biologiska mångfaldens dag. Mångfalden är förutsättningen för livet på jorden: det är biodiversiteten som är vår buffert och försäkring mot störningar och utmaningar. Vårt samhällssystem sätter stor press på den biologiska mångfalden, med förluster och minskad motståndskraft som följd. Allt vi kan producera och konsumera, som matvaror, byggnadsmaterial, ren luft och ljuvliga skogspromenader, är en produkt av biologisk mångfald och fungerande ekosystem.

 

Biologisk mångfald – den nya stora frågan jämte klimatet. De senaste åren har vi sett ett starkt fokus på klimatfrågan. Näringslivet har rustat upp, börjat mäta sina utsläpp och etablerat strategier för att minska uppkomsten av växthusgaser. Men det är inte bara klimatförändringar som pressar näringsliv, politiker, civilsamhälle och naturmiljön. En minst lika stor utmaning är den snabba trenden av förlust av biologisk mångfald. Svårigheten att ta sig an ”biologisk mångfald” beror delvis på grund av att åtgärderna ligger inom ett ekologiskt komplext system utan enkla mätmetoder. Därför guidar vi läsaren i den här artikeln genom olika initiativ och åtgärder som svenska organisationer kan göra, små som stora, för att bidra till en minskad press på den biologiska mångfalden och öka graden av gynnsamma åtgärder.

 

Vad är biologisk mångfald?

  1. Mångfald av olika livsmiljöer, dvs habitat och ekosystem
  2. Mångfald av arter
  3. Mångfald inom arten, dvs. olika genuppsättningar

 

Varför sker förlusten? Våra samhälleliga och ekonomiska system bygger på ekosystemens förmåga att långsiktigt bibehålla sitt naturkapital och bärförmåga. När vi nyttjar mark och vattenområden påverkas dessa livsmiljöer och möjligheten till spridning, etablering, konkurrens och därigenom förutsättningarna för arters överlevnad. Klimatförändringar förändrar förutsättningarna för många arter, som haft evolutionens årtusenden till miljontals år på sig att anpassa sig. Om livsmiljöerna förändras blir följden likaså en utmaning i kort- och långsiktig överlevnad, vare sig det är klimatförändringar, invasiva arter, bekämpningsmedel eller mikroplaster som är orsaken.

 

Vad driver förlusten av biologisk mångfald?

 • Förändrad landanvändning
 • Klimatförändringar
 • Föroreningar
 • Invasiva arter

 

Det finns många initiativ och möjligheter för att vända trenden. Sverige har skrivit under Konventionen om Biologisk Mångfald och inarbetat dessa mål i vårt eget miljömålssystem. FN:s Globala Hållbarhetsmål riktar sig också mot biologisk mångfald, framförallt mål 14 och 15 om hav och marina resurser samt ekosystem och biologisk mångfald. För den intresserade är det IPBES som sammanställer och kommunicerar den globala forskningens resultat, en motsvarighet till klimatforskningens plattform IPCC. EU:s biodiversitetsstrategi målsätter 30% rättsligt skydd av landyta respektive havsområden. Senast år 2030 ska biodiversiteten återhämta sig, vilket kräver åtgärder som påbörjas redan idag. Så vad kan vi göra?

 

De politiska målen och nuvarande lagstiftning garanterar inte på egen hand ett långsiktigt gynnande, bevarande och förvaltande av vår gemensamma biologiska mångfald. Genom samhällets och näringslivets produktion och konsumtion påverkar vi den biologiska mångfalden varje dag. Offentlig verksamhet och näringslivet har både kraft och incitament att öka på förändringstakten och bromsa den negativa trend som pågår för våra ekosystem, arter och deras genetiska variation. Här är några exempel:

 

För alla verksamheter, stora som små:

 • Ta reda på utgångsläget. Utred vilken påverkan verksamheten har på biologisk mångfald, positiv som negativ. Undersök både den egna verksamheten och leverantörsleden: vart är påverkan som störst?
 • Anta ett biodiversitetspositivt mål eller anslut er till Science Based Targets Network, som har utvidgats från att endast handla om klimat, till att inkludera natur-positiva vetenskapliga mål.
 • Utred Globala Hållbarhetsmålen nr 14 och 15 enligt metoden Integrating the Sustainable Development Goals into Corporate Reporting: A Practical Guide. Genom ordentliga analyser, mätmetoder och uppföljningar kan förbättring spåras och synliggöras.
 • Följ upp intressenter uppströms och nedströms: leverantörer, kunder, slutanvändare. Hur kan er verksamhet påverka förutsättningarna för att ytterligare delar i produktions- och konsumtionskedjan kan minska sin negativa påverkan eller öka sin positiva? För en gemensam dialog och testa att ställa krav. Så småningom, implementera en Environmental Due Diligence.
 • Genomför konkreta åtgärder. Utifrån underlaget och målen kan konkreta åtgärder genomföras för att gynna biodiversiteten. Det kan avse åtgärder kopplat till jordbruket, skogen eller havet. Det viktiga är att börja genomföra konkreta åtgärder.

 

För de mindre bolagen:

 • Målsätt biodiversitet inom ramen för miljöarbetet. Det kan handla om uppföljning av aktiviteter genomförda under året för att gynna biodiversiteten, t ex ängssådd, insektshotell, anläggning av gröna tak etc.
 • Implementera relevanta policys där påverkan är stor i första led. T ex inköpspolicy riktad mot ekologiska fruktkorgar, svenskt och ekologiskt kött och mejeri och gör avtal med nischade konferensanläggningar och cateringfirmor som prioriterar ekologiskt. Målsätt och följ upp andelen som ska vara ekologiskt.
 • Utbilda er inom biologisk mångfald och hur naturen fungerar. Ju mer vi lär oss och förstår, desto bättre kan vi agera, engageras och hitta strategier och lösningar. Hör av er, så hjälper vi er!
 • Följ EU:s avfallshierarki och i möjligaste mån minimera inköp och återanvänd så mycket råvaror och material som möjligt. Köp inte nytt vid kontorsflytt, cirkulera mobiltelefoner och datorer och slut avtal med begagnathandlare. Konsumtionen är den stora boven, ju mer vi nyproducerar desto mer påverkar vi förutsättningarna för en hållbar planet.

 

Det viktigaste är att börja. På många sätt finns positiva synergier mellan biodiversitetsmål och klimatmål, vilket kan ge draghjälp och växelverkan. Oavsett måste förändring ske och att det ligger på allas ansvar att driva igenom denna, såväl politiker, som näringsliv och på individuell nivå. Vi behöver alla hjälpas åt. Sustema hjälper din verksamhet, oavsett frågans storlek.

 

Vi önskar er en sprudlande Biologiska Mångfaldens Dag!