Uppdaterad standard hjälper kommuner & regioner med Agenda 2030

karta-globala-malen-logo-och-ikoner (1)

Nyhet

22 september 2020

Nu är det 10 år kvar tills de globala målen ska vara nådda och kommuner och regioner har en central roll i Sveriges genomförande av Agenda 2030. Arbetet är komplext och behovet av vägledning för att lyckas är stort. Sustemas Ellinor Avsan är ordförande i den kommittee inom SIS* som nu uppdaterar en standard som ska stötta kommuner och regioner i detta viktiga och omfattande arbete.

 

Standarden, som heter “Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner – vägledning för genomförandet av FNs agenda 2030 för hållbar utveckling” är en vägledning för kommuner och regioner i deras arbete med att ta sig an de globala målen och Agenda 2030. Standarden är inte en kravstandard där man blir certifierad eller genomgår revison, utan är en guide som visar på ett standardiserat sätt att ta sig an de globala målen.

Kommuner & regioner är nyckelaktörer i Agenda 2030

– Standarden blir ett viktigt verktyg när en kommun eller region bestämmer sig för att jobba med Agenda 2030. Den har fokus på processer och ska kunna användas för inspiration och hjälp i arbetet. Tanken är att man ska kunna använda hela eller delar av standarden utifrån var man befinner sig i olika processer, säger Ellinor.

Under sommaren 2020 har standarden varit på remiss och över 200 organisationer har lämnat kommentarer på dess utformning.

– Vi har fått ett stort gensvar på standarden och över 700 kommentarer har kommit in. Det är en tydlig signal att det finns en efterfrågan på denna typ av standard! Responsen har generellt varit väldigt positivt och kommentarerna hjälper oss att ytterligare spetsa standarden till kommuner och regioners verklighet.

Kommuner och regioner har identifierats som nyckelaktörer i omställningen till en hållbar utveckling och standarden kan bidra till att arbetet med de globala målen prioriteras.

– En viktig utgångspunkt i standarden är att arbetet med Agenda 2030 ska vara en integrerad del i den ordinarie styrningen och inte ett projekt vid sidan av det ordinarie arbetet.

Fokus på samverkan & dialog

Standarden har även stort fokus på samverkan och dialog och är ett stöd vid identifiering av vilka intressenter som bör bjudas in och göras delaktiga i olika delar av arbetet.

– Bred samverkan behövs och kommuner, regioner och civilsamhället behöver jobba över sina organisationsgränser för att skapa det hållbara samhället.

Standarden kan även hjälpa de som redan arbetar aktivt med Agenda 2030.

– Det handlar inte om att bara checka av vad som redan görs. För att arbetet ska bidra till hållbar utveckling behöver gapet identifieras mellan vad som redan görs idag och vad som ytterligare behöver göras för de globala målen ska kunna nås. Standarden ger ett bra stöd vid såväl nulägesbeskrivning och planering av arbetet som vid genomförande och uppföljning.

Standarden planeras vara färdig till årsskiftet men remissversionen har redan börjat användas. Vid frågor eller hjälp vid implementering av standarden kan ni kontakta Ellinor Avsan på ellinor.avsan@sustema.se och 076-050 11 91.

 

*SIS – Svenska Institutet för Standarder

..