Vad är egentligen… ett miljöledningssystem?

Vad är egentligen… ett miljöledningssystem?

Det finns många metoder och verktyg att använda sig av för att minska en verksamhets miljöpåverkan. Det främsta verktyg som Sustema arbetar med är miljöledningssystem. Relativt ofta uppkommer frågan efter en stund ”…men vad är det egentligen?”. Med denna artikel vill jag enkelt förklara vad ett miljöledningssystem egentligen är och hur det kan hjälpa din verksamhet att nå faktiska miljöförbättringar.

Många verksamheter arbetar idag med miljöförbättrande åtgärder och gör långsiktighet till en del av verksamhetens strategiska plan. Tillväxtverket visar i sin senaste statistik att 55 % av små- och medelstora företag i Sverige arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor. Hos de medelstora företagen uppgår denna siffra till 90 %. En slutsats som Tillväxtverket gör är att företag dock måste utvärdera vilka insatser och åtgärder som faktiskt ger effekt utifrån verksamhetens egentliga miljöpåverkan.

 

Effektivt hållbarhetsarbete, hur då?

Så, hur gör man då för att hitta de åtgärder som faktiskt ger effekt och hur sätter man över huvud taget igång med ett effektivt miljö- eller hållbarhetsarbete? Hur undviker man att bara göra engångsinsatser som inte leder till förbättringar från år till år? Hur säkerställer man att det man gör är tillräckligt, utifrån hur mycket företaget växer? Hur undviker man falsk marknadsföring? Hur sprider man engagemang för dessa frågor internt och befäster det hos VD och ledningen?

Det finns som sagt många olika verktyg i lådan för att nå minskad miljöpåverkan, ökat miljöengagemang och mer strategisk styrning. Ett miljöledningssystem är inte bara ett av dessa verktyg utan snarare själva verktygslådan, där alla önskade verktyg ryms. För att du ska kunna få plats med alla verktyg som krävs för uppdraget måste verktygslådan vara tillräckligt stor, ha rätt form och funktion. Verktygslådan innehåller dessutom redan några typiska och enkla verktyg, som en hammare, skiftnyckel och skruvmejslar. Den lägger helt enkelt grunden för hur du sedan ska kunna ta dig fram. Behöver du dessutom ett vattenpass, tumstock eller skruvdragare kan du lägga till dessa, eftersom verktygslådan är till för att rymma dem.

 

Miljöledningssystemet som verktygslåda

Denna liknelse tycker jag fungerar bra för att beskriva ett miljöledningssystem. Det är en metod som verksamheter kan använda för att skapa ett utrymme och systematik för miljöfrågor i verksamheten. En metod som lägger hela grunden för att du ska kunna mäta dina förbättringar, jämföra mot föregående år, fördela ansvar och resurser, granska internt och bli externt granskad att målen nås och att det ger avsedd effekt. En metod som hjälper verksamheten att ständigt förbättra sin prestation.

I oktober släpptes ett upprop i Dagens Nyheter där universitet och högskolor uppmanas att leva som de lär. Uppropet uppmanar universiteten att halvera utsläppen inom fem år för (flyg)resor, mat, bilpendling, energianvändning och genom kapitalplaceringar. Dessa är inte kontroversiella mål eller nya områden att minska sin miljöpåverkan inom, utan helt relevanta och verklighetsförankrade. Så vilket verktyg ska universiteten välja för att nå dessa utsläppsminskningar?

Om vi gör punktinsatser för utsläppsminskning, hur kan då våra kunder, intressenter och medarbetare veta att förbättring faktiskt uppnås och att arbetet får fortsatt effekt? Kanske inser vi att en del av målet kunde uppfyllas, men det som inte gick ihop – hur skapar man en plan för det? Och vem tog egentligen ansvaret detta år, och vem kommer att göra det framöver? Utan ett systematiskt arbetssätt där tid, ansvar och ekonomiska resurser fördelas och skapar utrymme med tidsplan och mål, handlingsplaner, inplanerade uppföljningar och analyserade avvikelser, kan vi inte vara så säkra på att miljöarbetet kommer att ge effekt, år efter år.

 

Vilka verktyg har du i lådan?

Tillbaka till verktygslådan. De övriga verktygen i lådan är inget som konkurrerar med verktygslådan, eftersom de tjänar olika syften:

  • ∙ För den som vill öka kunskapsspridningen och påverka medarbetares, leverantörers eller varför inte kunders beteende kan verktyg för hållbarhetskommunikation läggas till.
  • ∙ För den som vill analysera verksamhetens värdekedja för att kunna sätta in rätt slags åtgärder för de processer som har störst påverkan, kan detta verktyg läggas till inom ramen för ledningssystemet.
  • ∙ Och för den som beslutar att kompensera för de klimatutsläpp som inte kan minskas genom förändrat beteende konkurrerar inte heller med det systematiska arbetssätt och krav på uppföljning som ledningssystemet innefattar.

 

Miljöledningssystemet är lite mer ändå...

En sista positiv egenskap hos miljölednings-verktygslådan är att dess funktion är ett universalverktyg och kan användas till att även skapa systematik och förbättringar kopplade till arbetsmiljö, kvalitet och andra områden som är viktiga för en organisation. Generellt för alla ledningssystem är att metoden grundar sig på att verksamheten:

  1. 1. Planerar arbetet
  2. 2. Genomför beslutade aktiviteter
  3. 3. Följer upp hur arbetet har gått
  4. 4. Förbättrar arbetet till nästa år

 

Jag hoppas att ordet miljöledningssystem, som inte är ett helt självförklarande ord trots dess uppbyggnad, lättare kan visualiseras och sättas i perspektiv till de andra kända åtgärder och verktyg som finns för att skapa miljönytta i verksamheter. Om frågor kvarstår svarar Sustema givetvis på funderingar över hur ledningssystem egentligen fungerar.

 

 

Jag som har skrivit artikeln heter Sara Bökmark och är rådgivare och utbildare på Sustema.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *