December 8, 2016

Effektiva ledningssystem

Sustema AB

ISO-Certifieringar

Vi på Sustema hjälper både små och stora företag med att införa effektiva ledningssystem anpassade efter organisationens behov. Ofta vill organisationen ha ett arbetssätt som når upp till kraven i en ISO-standard. Alla organisationer är unika och vårt uppdrag är att hjälpa er fram till den mest praktiska och användbara lösningen för er. Målet för oss är att ni får ett effektivt ledningssystem som hjälper er såväl i den dagliga driften som i er mer långsiktiga affärsutveckling. Nedan presenteras standarderna för:

  • • ISO 14001
  • • ISO 9001
  • • ISO 45001 och OHSAS 18001

Läs mer om Sustemas arbete med att utveckla standarder.

En arbetsmiljöcertifiering enligt nya ISO 45001 eller OHSAS 18001 gör att din organisation även uppfyller kraven i den svenska lagstiftningen om ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vid införandet av ett arbetsmiljöledningssystem kartläggs risker och möjligheter i en arbetsmiljöundersökning. Ur ett legalt perspektiv är det viktigt att ansvar och befogenheter klargörs och att arbetsmiljöarbetet organiseras på ett sätt som överensstämmer med den svenska lagstiftningen.

Miljödiplomering

Svensk Miljöbas

Sustema är utfärdare av miljödiplom enligt Svensk Miljöbas kravstandard. Ett miljödiplom innebär ett intyg på att verksamheten har ett aktivt miljöledningssystem och arbetar på ett systematiskt sätt med att ständigt minska sin negativa miljöpåverkan. Detta är ofta ett krav från kunder, t ex vid offentliga upphandlingar.

Miljödiplomeringen bygger på samma modell som miljöledningssystemet ISO 14001 men är en nerskalad variant där fokus ligger på miljöförbättringar. Miljödiplomeringen kan vara ett bra första steg mot en ISO 14001 certifiering. Vi kan dessutom anpassa miljödiplomeringen för att integrera det med ISO 9001, Svensk Kvalitetsbas och systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

Besök Svensk Miljöbas hemsida för mer information om standarden:

www.svenskmiljobas.se

Sustema är utfärdare av kvalitetsdiplom, i enlighet med den nya standarden från Svensk Kvalitetsbas. Föreningen Svensk Kvalitetsbas startades för att möta små och medelstora verksamheters behov av att skapa ett strukturerat kvalitetsledningssystem som kan integreras med miljöledningssystem såsom Svensk Miljöbas, ISO 14001 och EMAS för att generera såväl kvalitets- som miljövinster. Ett kvalitetsdiplomerad verksamhet har definierat sina processer, analyserat sina risker och satt mål och åtgärder för ständig förbättring.

En kvalitetsdiplomering tar ungefär halva tiden att genomföra jämfört med en ISO 9001-certifiering men ger en stor effekt i din verksamhet! Svensk Kvalitetsbas har även föreskrivits av Kammarkollegiet i flera upphandlingar. Det innebär att du kan kvalitetsdiplomera dig via Sustema för att bli en kvalificerad leverantör och öka dina chanser att få lämna anbud.

Besök Svensk Kvalitetsbas hemsida för mer information om standarden:

www.svenskkvalitetsbas.se

Klimatdiplom är en standard framtagen av Sustema och Zeromission och är ett intyg på att verksamheten aktivt jobbar med utsläppsminskningar i hela värdekedjan. Klimatdiplomering är en metod som gör det enkelt att mäta verksamheters klimatfotavtryck och integrerar beräkningarna i ett ledningssystem för att målstyra, följa upp och ständigt förbättra arbetet. Uträkningarna baseras på Greenhouse Gas Protocol.

Metoden integrerar klimatarbetet i hela verksamheten genom målstyrning, uppföljning och förankring i ledningen. Resultatet blir reella utsläppsminskningar genom att resurser allokerats där de ger störst effekt, i linje med Parisavtalet och 1,5 graders målet. Arbetet revideras av utbildad revisor och ett klimatdiplom utdelas efter godkänd revision.

Läs mer om de standarden och de 4 stegen i arbetsprocessen här!

Lagbevakning

Att ha hålla ordning på all lagstiftning kan vara tidsödande och svårt, men det är trots allt varje företags skyldighet att vara medveten om gällande lagar för såväl miljö som arbetsmiljö. Dessutom ger det en trygghet att veta vad som gäller.

Låt våra erfarna konsulter hjälpa dig med din lagbevakning! Vi kan hjälpa till med att upprätta en relevant laglista eller sköta de regelbundna laguppdateringarna åt er. Vi kan även utvärdera er lagefterlevnad och ge förslag på förbättringsåtgärder.

Intresserad av en enkel och effektivt lagbevakningstjänst som hjälper till att hålla ordning på laguppdateringar? Läs mer om tjänsten Lagpunkten här:

www.lagpunkten.se/lagbevakning